Lär känna oss

Tillsammans hittar vi lösningar

Ett brinnande engagemang och intresse för att hela tiden utveckla både sig själva och vår verksamhet – det kännetecknar oss på TRS.

Vi sätter kundvärdet först och arbetar tillsammans för att alltid hitta den bästa lösningen för dig. Att utveckla både oss själva och våra verktyg gör att vi trivs på jobbet och kan leverera hög kvalitet. Här kan du läsa mer om våra kvalitetsmål och vårt miljöarbete, och lära känna våra medarbetare:

 

Vilka är vi på TRS?

Våra medarbetare

På TRS är vi ett härligt gäng som älskar att samarbeta och skapa värde för våra kunder:

Patrik Ekberg

VD

TRS AB drivs av Patrik Ekberg. Patrik har över 25 års erfarenhet av att arbeta med väg- och trafiksäkerhet och stora infrastrukturprojekt. Hans kontaktnät i Sverige och internationellt är stort då han i sina tidigare positioner jobbat och ansvarat för olika företags affärsutvecklingsområden, med världen som arbetsplats.

Johan Röklander

Delägare/Ljusdesigner

Johan är sedan våren 2019 del av TRS där han med med sina 15 års erfarenhet inom ljusdesign är den bärande kraften i vårt affärområde “TRS Light”. Johan är en av landets mest välrenommerade experter inom ljusdesign och har sin erfarenhetsbas inom såväl forskning, utbildning som konsult inom kommersiell design.

Lena Ekberg

Ekonomi & administration

Lena ansvarar för TRS ekonomi och administration. Hon är företagets ryggrad vad gäller att ha ordning och reda. Har du fakturafrågor eller behöver hjälp med något annat inom detta område så är det Lena du ska ta kontakt med!

Niklas Tiger

Delägare & mentor

Niklas Tiger är tillsammans med Patrik Ekberg grundare av TRS AB. Niklas har många års erfarenhet av att starta, driva och utveckla företag. Till TRS tillför han sin erfarenhet inom ekonomi, strategi, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Birgit Breinhölder

Marknad & Kommunikation

En bakgrund i språk- och litteraturvetenskap tillsammans med många års erfarenhet av kund-och upplevelseorienterad kommunikationsarbete inom IT-sektorn gör Birgit till en annorlunda och kraftfull tillgång i TRS-familjen. Det är hon som ofta ligger bakom vår kommunikation utåt, både på webben och i våra sociala kanaler.

Sandra Melms

UI/UX Designer

Sandra är en stjärna inom digital marknadsföring och älskar att jobba med både vår egna och våra kunders digitala identitet. Hon utgår från användarnas behov för att skapa designlösningar som är både användarvänliga och unika. Vill du lyfta ditt varumärke med hjälp av digital teknik är du välkommen att kontakta Sandra!

Våra policies och åtaganden

Kvalitetspolicy

Vi arbetar aktivt och affärsorienterat med att förbättra och utveckla våra kunders verksamheter med de produkter, tjänster och lösningar som ryms inom våra verksamhetsområden. Vår verksamhet och vårt utbud ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi hela tiden ökar värdet av vårt kunderbjudande.

Ladda ner TRS kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamhetens miljösituation baserat på våra ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar. Vi är övertygade att detta gör oss till en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare, och en pålitlig och hållbar partner för våra kunder och leverantörer.

Ladda ner TRS miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska miljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Ladda ner TRS arbetsmiljöpolicy

Policy för affärsetiska principer

Syfte med denna policy är att ge riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Vi utgår från befintliga internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar, förordningar, föreskrifter och handelsbruk och god sed.

Ladda ner TRS Policy för affärsetiska principer

Uppförandekod för medarbetare

Uppförandepolicyn syftar till att TRS Consulting AB ska vara ett företag som tar sitt samhällsansvar på största allvar där stort fokus ligger på människor, relationer och miljö. Vidare ska företaget vara ett företag som står för integritet, tillförlitlighet och ärlighet. Vår Uppförandepolicy är framtagen på uppdrag av styrelsen och är ett dokument över den etiska standard och de principer som alla inom TRS förväntas följa, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Ladda ner TRS Uppförandekod för medarbetare

Uppförandekod för leverantörer

Denna uppförandekod bygger på TRS värderingar och avser att klargöra vårt ställningstagande för och arbete med grundläggande sociala, etiska och miljömässiga standarder.
Koden baseras på principerna som finns beskrivna i FN:s Global Compact, som i sin tur baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s konvention om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, Rio-deklarationen om hållbar utveckling samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention mot korruption.

Ladda ner TRS Uppförandekod för leverantörer

Policy för behandling av personuppgifter

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Ladda ner TRS Policy för behandling av personuppgifter

Policy mot kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling benämns ofta i vardagligt tal som mobbning och är något som inte accepteras av oss. Det är ett allvarligt hot mot medarbetarnas arbetsglädje, hälsa, ekonomi och utveckling i arbetet. Det är dessutom ett hot mot hela verksamheten. Syftet med denna policy är att informera chefer och medarbetare om vad som utgör kränkande särbehandling, att det inte tolereras av TRS samt vad någon som anser sig vara utsatt för kränkande särbehandling bör göra.

Ladda ner TRS Policy mot kränkande särbehandling

VI VILL GÖRA RÄTT

Visselblåsning

TRS lägger stor vikt vid att säkerställa att både medarbetare och externa personer fritt ska kunna lämna information om misstänkta missförhållanden på TRS, som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Det behöver inte finnas konkreta bevis för att rapportera en misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. TRS garanterar att den som rapporterar eller medverkar i en undersökning om ett rapporterat missförhållande inte utsätts för någon form av repressalier.

Informationen kan lämnas till VD eller styrelse och vi respekterar full anonymitet om du så önskar.